Informácie podľa §4 zákona č.22/2004 Z.z o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Kontakt:
Obchodné meno: Oľga Schwarzová

IČO 0044490402, DIČ 1076099926

Obvodný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 110-182285

Miesto podnikania: Blagoevova č.8, 85104 Bratislava-Petržalka

mail: olga.schwarzova@olcashop.sk, tel: 094 425 541

Orgán dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese našej kamennej predajne Oľga Schwarzová, Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava, olga.schwarzova@olcashop.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na http://www.olcashop.sk/nastiahnutie/informacie-podla-4-zakona-c222004-zz-o-elektronickom-obchode. Formulár Vám odovzdáme, alebo zašleme.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, čo v našom prípade je vyzdvihnutie tovaru priamo v našej kamennej predajni. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

3. Spôsob vrátenia tovaru:

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu našej kmennej predajne v otváracích hodinách alebo po dohode aj inokedy najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

3. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru:

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.  

(poštovné Slovenská pošta).