Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom e-shopu www.olcashop.sk je Oľga Schwarzová, IČO 44490402 so sídlom Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava.
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

          adresa: Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava

          email: olga.schwarzova@olcashop.sk

          telefón: 0904 425541

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby
 2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré získal v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR”)
 3. Prevádzkovateľ neurčil zástupcu podľa článku 27, ktorý by ho zastupoval, pokiaľ ide o jeho povinnosti podľa nariadenia GDRP.

 II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

      III.

Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.  

 IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 V.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú subjekty
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / realizácii platieb na základe zmluvy, t.j. prepravné a zasielateľské spoločnosti, ako Slovenská pošta a.s, a po dohode s Vami prepravné spoločnosti DHL, DPD a pod.
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (www.olcashop.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, t.j. webhosting
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích krajín (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa čl. 32 GDRP.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinné podobe. Osobné údaje sa uchovávajú na firemnom počítači – mimo dosahu verejnej siete.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

      Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.